AvalehtTeenindustingimused

Läänemaa Veoautokeskuse (LVAK) teenindustingimused

  1. LVAK kohustub:

1.1 müüma varuosi, teostama veokite tehnilist hooldust, jooksvat ning garantiiremonti vastavalt kliendi tellimusele;
1.2 vormistama iga töö teostamiseks töökorralduse, mille sisu klient oma allkirjaga kinnitab;
1.3 teostama töid üksnes töökorralduse alusel;
1.4 kasutama hooldus- ja remonditööde käigus üksnes kvaliteetseid varuosi;
1.5 kooskõlastama täiendavad tööd kliendiga.

  1. Klient kohustub:

2.1 tooma oma sõiduki LVAK-i töökotta puhtana. LVAK-il on õigus keelduda pesemata sõiduki omaniku teenindamisest või rakendama teenuse hinna määramisel töötunni koefitsienti 1,5;
2.2 kinnitama kõik kabiinis olevad lahtised esemed ning külmiku välja lülitama. LVAK ei vastuta lahtiste esemete säilimise ega nende poolt tekitatud võimalike kahjude eest;
2.3 teavitama tellmuse esitamisel LVAK-i soovist uute vastu vahetatud varuosad endale saada. Oma soovist teavitamata jätmisel utiliseerib LVAK väljavahetatud varuosad vastavalt Eesti Vabariigi jäätmeseadusele. LVAK-il on õigus varuosa kliendile tagastamata jätta, kui ettevõte on kohustatud selle varuosa müüjale jätma. Sellisel juhul on võimalik varuosa omandada müüja poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
2.4  tasuma LVAK-i poolt teostatud teenuste eest tähtaegselt.
2.5 tutvuma enne tellimuse esitamist LVAK-i hinnakirjaga.
2.6 varjatud defektide ilmnemisel, mis suurendavad algselt kokkulepitud tööde mahtu ning eeldavad täiendavate varuosade tellimist, tutvuma LVAK-i poolt suuliselt või kirjalikult esitatud aruandega.
2.7 otsustama kahe tunni jooksul alates LVAK-i teavitusega tutvumisest, kas nõustuda lisatasu eest töö lõpule viimisega või lõpetada töö antud faasis. Kui klient jätab LVAK-i oma otsusest kahe tunni jooksul informeerimata, rakendub kolmandast tunnist töökoja siseruumides kehtiv hoiutunni hind. Kui LVAK on sunnitud poolelioleva sõiduki töökojast teisaldama, tasub selle teenuse eest klient kehtiva hinnakirja alusel. Kui sõiduki remont jääb lisatööde tuvastamise faasis pooleli, kohtustatub klient teostatud tööde, materjalide ja varuosade ulatuses teenuse eest tasuma ent mitte rohkem kui algselt kokkulepitud summa ulatuses.

  1. Sõiduki üleandmine

3.1 Töö valmimisel informeerib LVAK klienti ning teatab sõiduki teisaldamise tähtaja, mille ületamisel läheb sõiduki juhusliku hävimise risk üle kliendile.
3.2 Sõiduki üleandmisel kohustub klient sõiduki viivitamatult üle vaatama ning informeerima LVAK-i töökoja meistrit teenuse mittevastavusest algsele töökorraldusele.

  1. Pandiõigus

4.1 LVAK-il on lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus tema valduses olevatele kliendi sõidukitele, millele ettevõte on teenust osutanud kuni makse laekumiseni LVAK-i arveldusarvele.

  1. Omandireservatsioon

5.1 Sõidukitele LVAK-i poolt paigaldatud varuosad, sõlmed ja agregaadid kuuluvad kuni kliendi poolt lõpliku tasumiseni LVAK-ile.

  1. Maksumus ja maksetingimused

6.1 Klient on kohustatud LVAK-ile osutatud teenuste eest tasu maksma.
6.2 Tasu suurus sõltub osutatud teenuste maksumusest, mis on fikseeritud LVAK-i hinnakirjas.
6.3 Hinnakirjas esitatud hinnad ei sisalda käibemaksu ning see lisatakse esitatavale arvele.
6.4 Arve väljastatakse kliendile posti või meili teel. Koostöölepingu puudumisel on klient kohustatud osutatud teenuste eest tasuma koheselt.
6.5 Lepinguliste klientide maksetingimused fikseeritakse koostöölepingus.
6.6 Teenuse eest tasumisega viivitamise eest on LVAK-il õigus nõuda kliendilt viivist 0,5% tasumata summalt päevas. Samuti on LVAK-il õigus oma huvide kaitseks kasutada muid seadusest tulenevaid võimalusi.

  1. Vaidluste lahendamine

7.1 Kliendi ja LVAK-i vahel tekkivad lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel või kostja asukohajärgses kohtus EV seadusandluse ja käesolevate teenindustingimuste põhjal.

Globax logistics

E-R 8.00-16.30
Nurme 3, Taebla,
Lääne-Nigula vald, 90801,
Läänemaa, Eesti

Reg.nr. 10233544

KMKR. EE100321650

© 2020 OÜ Läänemaa Veoautokeskus

Kodulehe tegi Oasis Solutions